ALGEMENE FACTUURVOORWAARDEN
 
 
. Al onze facturen zijn betaalbaar op hun vervaldatum. Klachten dienen ons per aangetekend schrijven toe te komen binnen de acht werkdagen na factuurdatum.

. Bij laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf de vervaldatum een intrest verschuldigd zijn van 10% 's jaars.

. In geval van wanbetaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 12% met een minimum van € 50,-- .

. Bij niet betaling na aanmaning houden wij ons het recht voor onze diensten te staken tot de volledige betaling van het openstaande saldo, intresten en kosten inbegrepen. Alle kosten, intresten en andere lasten welke rechtstreeks of onrechtstreeks voortspruiten uit deze beslissing vallen ten laste van de ingebreke blijvende partij.

. In geval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken te Leuven bevoegd.

. Huidige voorwaarden sluiten alle andersluidende voorwaarden uit, met uitzondering van de bijzondere voorwaarden welke desgevallend door partijen werden bedongen.
De hierbij bedongen bijzondere voorwaarden gelden boven elke andere voorwaarde(n) van de contractspartijen.